Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PODNIKATELSKÉHO NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH

platné k 20.08.2020  

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecné vymezení podmínek u veškerých smluv o poskytování podnikatelského nájmu věcí movitých uzavřených mezi společnostní BauAgroServis Plzeň s.r.o.  IČ: 08297754, se sídlem Plzeň, Budilova 161/15, 301 00 Plzeň (dále jen jako „pronajímatel“) jako pronajímatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „nájemce“), jejichž předmětem je pronájem věcí movitých (dále jen „zboží“) ve vlastnictví pronajímatele a tvoří jejich nedílnou přílohu.

  1. PODMÍNKY PRONÁJMU, VZNIK PRONÁJMU

Nájemce se zavazuje používat na základě Smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých (dále jen „Smlouva“) zboží jen pro vlastní potřebu.

Uzavřením Smlouvy nájemce potvrzuje znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich obsahem. Závazný obsah smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem tak tvoří pouze smlouva vč. těchto obchodních podmínek.

Pronajímatel přepravu nebo montáž zboží nezajišťuje, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak. V případě, že přepravu nebo montáž zboží zajišťuje na základě písemné dohody s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve stejné lhůtě splatností nájemného. Nevrácení zboží ke dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání zboží a pronajímatel má vůči nájemci právo na náhradu smluvní pokuty ve výši sazby nájmu stanovené ve Smlouvě, zvýšenou o 10 % z hodnoty této sazby za pronájem. Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce doručit pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením doby nájmu, a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení vyžaduje písemný souhlas pronajímatele.

  1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Nájemce popř. osoba oprávněná za nájemce, podpisem předávacího protokolu potvrzuje převzetí zboží a za tímto účelem je takováto osoba povinná předložit pronajímateli doklad totožnosti, popř. plnou moc opravňující zboží převzít a uzavřít Smlouvu. Nájemce se zavazuje použít zboží pouze k účelu, pro který je určen, a v místě, které bylo případně stanoveno. Nájemce prohlašuje, že osoba, která na předávacím protokolu potvrdí převzetí zboží je oprávněnou osobou jednat za nájemce. Místem předávání a přebírání zboží jsou prostory pronajímatele, pokud není písemně dohodnuto smluvními stranami jinak. Za řádné odevzdání zboží zpět pronajímateli se považuje pouze řádné protokolární převzetí v prostorech pronajímatele, není-li písemně dohodnuto jinak. Pokud nájemce užívá zboží i po skončení nájmu, pronajímatel je oprávněn převzít zpět i svémocí do své držby, přičemž veškeré náklady spojené s takovým jednáním nájemce nahradí pronajímateli.

  • NÁJEMNÉ

Nájemné je stanoveno ve Smlouvě podle platného ceníku pronajímatele, s kterým byl nájemce obeznámen. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození, či nadměrnému opotřebení zboží způsobem, který odporuje ustanovením této Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, zapříčiněné nájemcem. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky nájemného a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky nájemného. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. V případě, že bude nájemci poskytnuta pronajímatelem sleva z výše nájemného s ohledem na avizovanou dobu pronájmu předmětu nájmu a nájemce tuto avizovanou dobu nájmu nedodrží a zboží pronajímateli vrátí před uplynutím této doby, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel je oprávněn doúčtovat nájemci rozdíl částky, o kterou bylo nájemné s ohledem na avizovanou dobu nájmu sníženo. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci před uzavřením Smlouvy složení peněžité kauce k rukám pronajímatele. Pronajímatel je pak oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle Smlouvy na tuto kauci složenou nájemcem.

  1. KAUCE

Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, je nájemce povinen uhradit za zboží kauci ve výši uvedené ve smlouvě. Kauce je společností pronajímatelem stanovena ve výši nájemného přiměřeně odpovídající době nájmu a přibližné (prodejní) hodnotě předmětu nájmu. Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu, je povinen nejpozději v den skončení smlouvy složit novou kauci resp. doplnit kauci na výši sdělenou mu pronajímatelem. V případě, že nájemce neuhradí, resp. nedoplní kauci v termínu dle předchozí věty a ve výši určené pronajímatelem, je pronajímatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno její právo na náhradu škody, příp. smluvní pokutu za prodlení s vrácením zboží. Nájemce bere na vědomí, že kauce není účelově určena jako záloha na nájemné. Ke dni ukončení smlouvy je pronajímatel oprávněn zúčtovat kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu, a to ve vztahu ke všem smluvním vztahům existujícím ke dni zúčtování mezi pronajímatelem a nájemcem. Budou-li ze strany zákazníka veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu zboží řádně a včas uhrazeny, bude složená kauce neprodleně nájemci vrácena, příp. vrácena v části zbývající po čerpání (započtení) všech pohledávek pronajímatele za nájemcem. O uhrazení kauce (s uvedením její výše a údajem o datu uhrazení) vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení. Kauce se hradí v hotovosti či bezhotovostně dle rozhodnutí pronajímatele.

  1. VÝPOVĚDNÍ DOBA, VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Pronajímatel může vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů z těchto důvodů: a) nájemce poruší povinnost užívat zboží obvyklým nebo doporučeným způsobem, b) nájemce neoznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení zboží nejpozději do 2 pracovních dnů c) nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení nájemcem, d) nájemce jinak podstatně poruší Smlouvu nebo právní předpisy vztahující se ke zboží nebo jeho obsluze a bezpečnosti práce s ním, e) nájemce užívá zboží, kterým pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, f) nájemce přenechá zboží do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele (pokud není domluveno jinak), g) nájemce je o více jak 5 kalendářních dnů v prodlení s placením nájemného. Výpověď provede pronajímatel doručením písemného oznámení výpovědi zaslaného na adresu nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě pochybnosti ohledně doručení či nedoručení a/nebo odepření doručení platí, že výpověď byla nájemci doručena 5. dne poté, co byla pronajímatelem předána k poštovní přepravě.

  1. PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Přepravu z provozovny pronajímatele a zpět zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. Nájemce je povinen přepravovaný zboží zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození, ztrátě nebo odcizen. V případě, že Pronajímatel zajišťuje dopravu, je ve Smlouvě uvedena sjednaná cena dopravy.

  • PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

Nájemce musí provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, neudržování nebo odcizení zboží. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že zboží je provozováno odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy, technickými podmínkami a platnými normami na provoz. Nájemce prohlašuje, že byl při předání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv pracovníkům pronajímatele přístup ke zboží za účelem provedení kontroly. Nájemce zajišťuje na své náklady zejména pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen dodat na vyzvání pronajímatele zboží do prostoru provozovny pronajímatele za účelem technické prohlídky a revize. Náklady s tím spojené hradí nájemce. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci ke zboží. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat náhradu škody tím způsobenou. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii nebo odcizení zboží či technické dokumentace. Nájemce je povinen zdržet se provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na zboží. Pokud však nájemce zavinil poškození zboží, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav a údržeb, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení zboží v důsledku jejího zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na zboží náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele. Právo na prominutí nebo slevu z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud zboží nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, v důsledku zavinění nájemce či osob, kterým ke zboží umožnil přístup.

V rámci řádného užívání zboží v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet technické zásady a zboží dostatečně chránit před možným poškozením.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly zboží. Pronajímatel oznámí 5 pracovních dnů před provedením kontroly či revize nájemci termín, kdy se dostaví ke kontrole a revizi zboží. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení revize a kontroly zboží, porušení této povinnosti zakládá pronajímateli právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

  1. POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE

V případě nejasnosti příčiny vyřazení zboží z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění osoba určená pronajímatelem. O zjištěném stavu bude proveden zápis. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí strana, která odpovídá dle výsledku znaleckého posudku za poškození, poruchu nebo havárii zboží. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít zboží, nájemce pak nájemné hradí v plné výši. V případě poškození, poruchy nebo havárie zboží, které bylo zaviněné nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady. Při větších poškozeních, poruchách a haváriích zboží, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy. Při poškození nebo nadměrném znečištění předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu. Nájemce se zavazuje takovéto náklady řádně a včas uhradit. Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu k obsluze a údržbě zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě nevrácení, ztráty či neopravitelného zničení zboží je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody ve výši pořizovací ceny zboží.

  1. Pojištění

Pronajímatel je oprávněn na základě posouzení podmínek konkrétní smlouvy požadovat, aby nájemce sjednal odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na zboží spolu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn odepřít uzavření smlouvy, resp. pozastavit dodání zboží nájemci, dokud jí nájemce nepředloží doklad o sjednání pojištění ve smyslu předchozí věty. Za dobu, po kterou pronajímatel pozastaví dodání zboží z důvodu neexistence odpovídající pojistné smlouvy, je nájemce nadále povinen platit nájemné. V případě porušení výše uvedených povinností je pronajímatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Pronajímatel dle svých obchodních podmínek před uzavřením smlouvy umožní zájemci uzavřít dohodu o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na zboží. Uzavření takové dohody je možné jen u vybraného zboží pronajímatele. O konkrétních podmínkách uzavření dohody o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na zboží se zájemce může informovat u pronajímatele.

  1. SPORY

Pokud během platnosti Smlouvy dojde k nedorozumění při výkladu Smlouvy, budou sporné otázky řešeny mezi pronajímatelem a nájemcem především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor soudní cestou. Všechny spory, které vzniknou na základě nebo ze smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem, budou rozhodovány věcně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřely na obou stranách podnikatelé, sjednává se místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – sever, ledaže zákon staví příslušnost výlučnou. Aplikace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Práva a povinnosti smluvních stran při uzavření smlouvy se řídí smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou smlouvy; ustanovení těchto obchodních podmínek se přiměřeně aplikuje i na jednání pronajímatele a zájemce o uzavření smlouvy učiněné před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy. Žádná ze stran smlouvy tudíž není oprávněna a nebude odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se použijí pouze v záležitostech smlouvou a/nebo obchodními podmínkami neupravených. Pro odstranění případných pochybností se na jednání před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy dohodou stran nepoužijí následující ustanovení OZ: § 1729 OZ, § 1732 odst. 2 NOZ, § 1740 odst. 3 NOZ, § 1751odst. 2 NOZ, § 1765-§ 1766 NOZ, § 1793-§ 1794 NOZ, § 2208 NOZ, § 2318 NOZ, § 2320 odst. 1 OZ a § 2317 NOZ.

XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 Nájemce podle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady ĚU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že Pronajímatel bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat zejména pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinnosti pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nájemce prohlašuje, že byl s obsahem všeobecných obchodních podmínek seznámen a jejich obsahu porozuměl.